PRIVACY VERKLARING Hit Paintball / Yellow Monkey

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze aan ons verstrekt, dan omschrijven wij hier welke gegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en hoe we hier verder mee omgaan.

Deze persoonsgegevens verwerken wij

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of een offerte op onze website of in correspondentie en telefonisch en bankrekeningnummer.

Dat doen wij om de volgende redenen

Het afhandelen van uw betalingen, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, u te kunnen bellen of e-mailen over uit te voeren diensten of het afleveren van goederen, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Soms verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat klantgegevens betreft is dit in Nederland, en dus ook bij ons, 7 jaar na het einde van de overeenkomst of na het einde van de relatie.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hitpaintball.nl

Expeditie HIT | Asdonkseweg 6 | 5735 SP | Aarle-Rixtel | T: 06-21929500

E: info@expeditiehit.nl |